Latest News

2020/11/05

Typhoon Atsani(data provided by CWB)

read more ...

2020/10/08

Typhoon Chan-Hom(data provided by CWB)

read more ...

2019/10/20

Typhoon Neoguri(data provided by CWB)

read more ...

DOTSTAR Team

Principal Investigator: Prof. Chun-Chieh Wu

Co-principal Investigator: Prof. Po-Hsiung Lin / Kun-Hsuan Chou

Personnel:

 • NTU: Chun-Chieh Wu / Po-Hsiung Lin / I.- I. Lin / Zhong-Yi Xyu / Tzu-Hsiung Yen / Shin-Gan Chen / Yi-Shiuan Huang / Ti-Shan Liao / Guo-Yuan Lian
 • CWB: Tien-Chiang Yeh / Ming-Dian Zheng / De- Jung Wu / Shou-Wen Lin / Chia-Ping Chen / Chuen-Teyr Terng / Jing-Shan Hong / Chin-Tzu Feng / Wen-Mei Chen / Li-Mei Huang / Su-Ching Lin / Kuo-Chen Lu / Wei-Peng Huang / Treng-Shi Huang / Der-Song Chen / Kang-Ning Huang
 • NCU: Pay-Lian Lin / Gen-Rong Liu / Ching-Yuang Huang
 • PCCU: Kun-Hsuan Chou / Ching-Hwang Liu
 • AIDC: Chia-Hsiang Tsao / Ching-Wen Wu / Hui-Lung Lin
 • U.S.: Sim Aberson (HRD) / Naomi Surgi / Hua-Lu Pan (NCEP) / Morris Bender (GFDL) / Melinda Peng (NRL) / Carolyn Reynolds (NRL) / Sharan Majumdar (U. Miami) / Kerry Emanuel (MIT) / Yuqing Wang (IPRC) / W.-C. Lee / Bill Kuo (NCAR) / C. Velden (U. Wisconsin)
 • Japan: T. Nakazawa / M. Yamaguchi (JMA/MRI)
 • Europe: R. Buizza (ECMWF)

Institutions: NTU, CWB, AIDC , CAA, NCU, PCCU, HRD, NCEP, GFDL, NCAR, FNMOC, MIT, IPRC, NCSU

Dropwindsonde Surveillance Team

 • Aircrafts, AVAPS system, equipment for dropsonde release: Po-Hsiung Lin / Chung-I Hsu
 • Communication system (aricraft <---> CWB <---> NTU/NCEP): Po-Hsiung Lin / Chung-I Hsu / Chia-Ping Chen / Jing-Shan Hong / Li-Mei Huang
 • Flight permission: Chun-Chieh Wu / Po-Hsiung Lin / Kuo-Chen Lu / Chia-Hsiang Tsao)
 • Purchase of dropsonde: Po-Hsiung Lin / Chung-I Hsu
 • Decision and flight planning: Chun-Chieh Wu / Po-Hsiung Lin / Ming-Dian Zheng / Aberson / Kun-Hsuan Chou / Chia-Hsiang Tsao
 • On-board data qc and qa analysis: Po-Hsiung Lin / Ching-Hwang Liu / Ken-Hsuan Chou
 • Surveillance flight mission: Chun-Chieh Wu / Po-Hsiung Lin / Ching-Hwang Liu / Pay-Lian Lin / Jing-Shan Hong / Ken-Hsuan Chou

Personnel